Yhteisönsä näköinen yhteiskuntavastuu

11.01.2021

Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteisöpedagogiopiskelijoiden Santtu Purokurun ja Markus Niskan opinnäytetyö urheiluseuran (JJK Jyväskylä ry) yhteiskuntavastuusta on valmistunut. Suuri kiitos kaikille kyselytutkimukseen osallistuneille kettuperheen jäsenille myös JJK:n puolesta! Tutkimuksen vastauksista näkyi laajasti arvostus järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön, yhdenvertaisuuden edistämiseen ja ydintoiminnankin kautta toteutuviin arvoihin.

Avoimeen kysymykseen vastanneiden kesken on arvottu JJK:n tuotteita ja voittajiin on oltu yhteydessä sähköpostitse.

 

Purokuru, Niska: Yhteisönsä näköinen yhteiskuntavastuu: Case JJK Jyväskylä ry

JJK:n toimintaan on jo pitkään sisältynyt yhteiskuntavastuu ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Vuonna 2019 julkaistu ja kuluneena vuonna tarkentunut UEFA:n SROI-työkalu antoi tästä konkretiaa kertomalla suomalaisten jalkapalloseurojen tuottavan yhteiskunnalle vuosittain noin 1,2 miljardia euroa. Tästä yli 140 000 lisenssipelaajan yhteisöstä jokainen voi laskea paljonko n. 1000 aktiiviharrastajan JJK:n osuus on. Tämän tiedon pohjalta olikin mielenkiintoista lähteä tutkimaan JJK:n toteuttamaa ydintoiminnan ulkopuolista yhteiskuntavastuullisuutta ja sen kohdentuvuutta kettuperheen arvomaailmaan. Toisena tulokulmana opinnäytetyöhön oli ajatus JJK:n yhteisön laajentamisesta yhteiskuntavastuullisen toiminnan kautta eli ”Vaikka jalkapallo ei – ikävä kyllä – kiinnosta kaikkia, mutta voisiko lajin sijasta kiinnostuksen herättää seura?”

Tässä välissä suuri kiitos kaikille kyselyymme vastanneille! Vajaassa viikossa saimme yli 100 vastausta ja suurin osa vastanneista oli käyttänyt aikaansa ja energiaansa pohdittuihin vastauksiin avoimissakin kysymyksissä.
Kyselyyn vastanneista 95 % oli sitä mieltä, että urheiluseuran on toteutettava yhteiskuntavastuuta myös ydintoimintansa ulkopuolella. Kyselystä selvisi seuran toimien olevan melko hyvin linjassa yhteisön arvojen kanssa. Vastauksista näkyi laajasti arvostus järjestöjen kanssa tehtävään yhteistyöhön, yhdenvertaisuuden edistämiseen ja ydintoiminnankin kautta toteutuviin arvoihin. Ydintoiminnan kautta toteutuvina arvoina voidaan nähdä esimerkiksi kasvatuksellisuus ja hyvinvoinnin tuottaminen. Kritiikkinä yhteiskuntavastuullisten toimien osalta esiin nousi konkreettisten tekojen näkymättömyys tai yhteiskuntavastuun näkyminen pitkälti vain logoina nettisivuilla. Tätä heijasti myös seuratoimijoiden muuta yhteisöä positiivisempi näkemys onnistumisissa puhtaasti ydintoiminnan ulkopuolisissa yhteiskuntavastuun osa-alueissa, kun taas muu yhteisö arvioi ydintoimintaan sidoksissa olevien arvojen kuten toiminnan kasvatuksellisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämisen onnistumisen paremmaksi kuin seuratoimijat.

Toisena tutkimuskeinona käytimme vertailukehittämistä, jossa benchmarkkasimme kahta jalkapalloseuraa. Näistä saimme tukea kyselyn kautta saaduille kehitysehdotuksille ja palautteille.
Opinnäytetyön yhteenvetona esitämmekin seuralle kyselyn tulosten lisäksi konkreettisina kehitysehdotuksina yhteiskuntavastuullisuuden polkua osana pelaajakasvatusta, vuosittaisten kyselyjen toteuttamista yhteisölle toiminnan onnistumisesta, yritys- ja järjestöverkostojen yhdistämistä lisäarvon tuottamiseksi.
Yhteenvetona voimme kuitenkin todeta JJK:n yhteiskuntavastuullisuuden olevan yhteisönsä näköistä ja yhteisönsä arvostamaa.

Kokonaisuutena opinnäytetyö löytyy: täältä

Liikenneturvan kouluttaja opettamassa heijastimen käyttöä. Hyvää tekevillä järjestöillä on aina mahdollisuus esittäytyä JJK:n peleissä.